Tư Vấn Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp (SME) - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz
Fintech DRACO Corporation > Tư Vấn Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp (SME)

Tư Vấn Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp (SME)

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh

Sản phẩm tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO cung cấp dịch vụ kiểm toán tái cấu trúc cho KH doanh nghiệp để quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát tốt rủi ro, tối ưu hóa vận hành và tối đa hóa lợi nhuận.

I. Mục đích sản phẩm và lợi ích của khách hàng

Xây dựng các kế hoạch, chiến lược và ngân sách cho hoạt động kinh doanh và marketing, Nâng cao hiệu quả bán hàng và marketing, cắt giảm các chi phí không cần thiết và tăng biên lợi nhuận.

Thiết lập một cấu trúc vốn hoặc đa dạng hóa kênh huy động vốn hợp lý thích ứng với từng giai đoạn phát triển, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh doanh của DN; Thiết lập mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán hiệu quả cho các doanh nghiệp tạo ra sức mạnh tài chính cần thiết để đảm bảo năng lực cạnh tranh và tăng trưởng

Chuẩn hóa mô hình tổ chức nhân sự, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực nhân sự theo tiêu chuẩn ISO, xây dựng hệ thống KPI và công cụ đo lường nhằm nâng cao năng suất lao động và khích lệ nhân viên, giữ được nhân tài.

Tối ưu hóa vận hành và phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro vận hành.

II. Quy trình cung cấp dịch vụ:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của KH

Bước 2: Đánh giá sơ bộ doanh nghiệp, phạm vi tái cấu trúc.

Bước 3: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ

Bước 4: Phân tích thực trạng doanh nghiệp, xem xét mục tiêu và phạm vi nội dung tái cấu trúc

Bước 5: Lập chiến lược mục tiêu

Bước 6: Lập bản kế hoạch tái cấu trúc, thiết kế chi tiết và xác định những lĩnh vực có thể triển khai sớm nhất theo thứ tự ưu tiên.

Buớc 8: Triển khai từng bước theo kế hoạch, giám sát, đánh giá hiệu quả

Bước 9: Nghiệm thu đánh giá kết quả.

Chuyên Gia Sản Phẩm

Lại Anh Tuấn

Giám Đốc Điều Hành
 

Trần Thị Hồng Phước

Giám Đốc Tài Chính
 

Chia sẻ