Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp 360 (SME) - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz
Fintech DRACO Corporation > Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp 360 (SME)

Tư Vấn Quản Trị
Doanh Nghiệp 360 (SME)

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh

Sản phẩm dịch vụ quản trị doanh nghiệp 360 là sản phẩm dịch vụ mà Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ Draco ( sau đây gọi tắt là DRACO ) cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh, tập trung vào các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm: Kế toán quản trị, Tài chính, Vận hành, và Marketing số, cụ thể như sau:

Dịch vụ Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động cho các đối tượng bên ngoài đơn vị và ban quản trị nội bộ doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán sẽ giải quyết những công việc liên quan đến kế toán, kê khai-nộp thuế cho cơ quan chức năng. Đảm bảo cho hoạt động quản trị kế toán, kê khai thuế được diễn ra minh bạch, hiệu quả, chính xác.

Dịch vụ tư vấn tài chính là dịch vụ tư vấn cho những doanh nghiệp có nhu cầu về lập kế hoạch tài chính, quản trị nguồn vốn, quản lý thanh khoản… nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Dịch vụ tư vấn quản trị tối ưu vận hành là dịch vụ tư vấn và giúp cho doanh nghiệp xây dựng quy trình, hướng dẫn thực thi, đánh giá hiệu quả vận hành, tư vấn ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa vận hành.

Dịch vụ marketing số là sản phẩm dịch vụ trong đó bên cung cấp dịch vụ là Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ DRACO (sau đây gọi tắt là DRACO) cung cấp dịch vụ marketing số cho khách hàng nhằm quản lý / quảng bá thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ của khách hàng trên các kênh trực tuyến qua đó tăng doanh số bán hàng,  tăng nhận diện thương hiệu của công ty và sản phẩm, nâng cao hiệu quả marketing.

I. Mục đích sản phẩm và lợi ích của khách hàng

Gói dịch vụ quản trị doanh nghiệp 360 nhằm mục đích nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận.

Mục tiêu của dịch vụ kế toán

 • Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.
 • Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.
 • Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.
 • Phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước.
 • Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.

Mục tiêu của dịch vụ tư vấn tài chính

Tư vấn phân tích, lập báo cáo, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính, quản trị và cơ cấu vốn hiệu quả.

Mục tiêu của dịch vụ tư vấn quản trị vận hành

 • Tư vấn xây dựng quy định, quy trình, mẫu biểu làm việc giữa các phòng ban để tối ưu hoá vận hành.
 • Giúp doanh nghiệp thiết lập mô hình tổ chức, hệ thống kiểm soát phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tác nghiệp giữa các bộ phận, phòng ban.
 • Nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ, thông qua việc áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn và đo lường tiêu chuẩn vào vận hành.
 • Tư vấn khách hàng lựa chọn và áp dụng hệ thống công nghệ thông tin để tối ưu hóa vận hành.

Mục tiêu của dịch vụ marketing số

Thông qua các đánh giá thực trạng, phân tích tổng quát, xác định mục tiêu, đề ra các phương thức triển khai và đề xuất ngân sách hợp lý, MKTS sẽ đề ra các chiến lược ngắn hạn và dài hạn để đạt được các mục tiêu chính:

 • Giúp doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng;
 • Giúp doanh nghiệp tăng nhận diện thương hiệu công ty và sản phẩm;
 • Giúp doanh nghiệp phát triển thị phần trên thị trường;
 • Nâng cao hiệu quả marketing; giảm chi phí và tăng lợi nhuận;

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng;

Bước 2: Phân tích xác định mục tiêu khách hàng mong muốn (đánh giá sơ bộ);

Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ;

Bước 4: Phân tích Đánh giá thực trạng theo định hướng mục tiêu và chuyên môn;

Bước 5: Xác định giải pháp quản trị để đạt được mục tiêu;

Bước 6: Lập kế hoạch triển khai;

Bước 7: Triển khai và giám sát quá trình thực hiện;

Bước 8: Báo cáo đánh giá kết quả quá trình triển khai;

Bước 9: Nghiệm thu dịch vụ.

Chuyên Gia Sản Phẩm

Lại Anh Tuấn

Giám Đốc Điều Hành
 

Trần Thị Hồng Phước

Giám Đốc Tài Chính
 

Chia sẻ