QUY ĐỊNH VỀ THẾ CHẤP SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HIỆU LỰC TỪ 15/05/2021 - Fintech DRACO Corporation

QUY ĐỊNH VỀ THẾ CHẤP SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HIỆU LỰC TỪ 15/05/2021

NGHỊ ĐỊNH 21/2021 QUI ĐỊNH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÔNG PHẢI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC NHẬN THẾ CHẤP SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC ĐẢM BẢO CHO CÁC NGHĨA VỤ TRONG HỢP ĐỒNG KINH TẾ / DÂN SỰ CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/05/2021.

Theo quy định mới nhất, từ ngày 15/5 các cá nhân, tổ chức kinh tế không phải tổ chức tín dụng đã có thể nhận thế chấp sổ hồng, sổ đỏ từ các cá nhân khác.Điều 35 của Nghị định 21/2021 quy định việc nhận thế chấp của cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Việc này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Bên nhận thế chấp là tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai, cá nhân là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Việc nhận thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không vi phạm điều cấm của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan, không trái đạo đức xã hội trong quan hệ hợp đồng về dự án đầu tư, xây dựng, thuê, thuê khoán, dịch vụ, giao dịch khác;
  • Trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm trả tiền lãi thì lãi suất phát sinh do chậm trả tiền, lãi trên nợ gốc trong hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi chưa trả hoặc lãi, lãi suất khác áp dụng không được vượt quá giới hạn thỏa thuận về lãi, lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357, khoản 5 Điều 466 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự. Trường hợp có thỏa thuận về việc xử lý đối với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên có nghĩa vụ và không có quy định khác của pháp luật thì chỉ xử lý một lần đối với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn;
  • Điều kiện có hiệu lực khác của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan.

Link thảm khảo: Tại đây

Leave a Reply