Hỗ Trợ Quản Trị Tài Chính Kế Toán (SME) - Fintech DRACO Corporation
Ho Chi Minh City Monday - Friday 08:00-18:00 (+84)-338855-353
info@draco.biz
Fintech DRACO Corporation > Hỗ Trợ Quản Trị Tài Chính Kế Toán (SME)

Hỗ Trợ Quản Trị
Tài Chính Kế Toán (SME)

Giải Pháp Tài Chính Thông Minh

Dịch vụ hỗ trợ quản trị tài chính kế toán là hình thức Draco tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp SME hoạch định kế hoạch tài chính, mô hình tài chính kế toán quản trị; tư vấn hỗ trợ xây dựng hệ thống quy định, quy trình, chính sách tài chính kế toán, tư vấn ứng dụng công nghệ phần mềm; tư vấn, hỗ trợ, vận hành hệ thống tài chính, kế toán công ty hoạt động tinh gọn, hiệu quả.

I. Mục đích sản phẩm và lợi ích của khách hàng

  • Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.
  • Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.
  • Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.
  • Phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
  • Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước.
  • Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu KH, rà soát tổng quan KH, ký hợp đồng

Bước 2: Khảo sát thực tế thực trạng kế toán, tài chính của KH,

Bước 3: Nhận bàn giao sổ sách kế toán cũ và lên kế hoạch thực hiện sổ kế toán mới;

Bước 4: Rà soát lại quy định, quy trình làm việc giữa kế toán với các phòng ban;

Bước 5: Lập kế hoạch tư vấn khách hàng các chiến lược đầu tư, vận hành;

Bước 6: Soát xét các rủi ro;

Bước 7: Họp giải trình với các nhân sự liên quan về các sai lầm và tồn tại được phát hiện. Trao đổi các tồn tại phát hiện với Ban Giám đốc;

Bước 8: Phát hành biên bản ghi nhớ, báo cáo tổng hợp các vấn đề kế toán, tài chính, lập và thống nhất kế hoạch thực thi với Ban Giám đốc;

Bước 9: Thực thi, triển khai dịch vụ kế toán, tài chính theo kế hoạch định kỳ hàng tháng, hàng quí, hàng năm.

Chuyên Gia Sản Phẩm

Lại Anh Tuấn

Giám Đốc Điều Hành
 

Trần Thị Hồng Phước

Giám Đốc Tài Chính
 

Chia sẻ